Απαντήσεις
Διαδικασία εγγραφής και στελέχωση διαγωνιζόμενης ομάδας
Κυρίες/Κύριοι,

Καλημέρα. Επιθυμώ να συμμετέχω στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό "Ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας" και δεν γνωρίζω εάν η εγγραφή μου έχει ολοκληρωθεί. Με την εγγραφή μου στο σύστημά σας έλαβα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου, αλλά στην προκήρυξη αναφέρετε ότι πρέπει να λάβουμε μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής και καταχώρησης στον κατάλογο. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σημαίνει αυτόματα και την εγγραφή στο διαγωνισμό; Πέραν της ενέργειας αυτής χρειάζεται να κάνω κάτι επιπλέον μέχρι τις 22/02 για να εξασφαλίσω τη συμμετοχή της ομάδας μου στο διαγωνισμό (π.χ. υποβολή κάποιας αίτησης κ.λπ.);

Επίσης, θα ήθελα διευκρινίσεις πάνω στη στελέχωση της διαγωνιζόμενης ομάδας. Αναφέρετε στην προκήρυξη ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Αρχιτέκτονες με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Ωστόσο, η ειδικότητά μου είναι Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, επομένως χρειάζεται υποχρεωτικά η ομάδα να διαθέτει Αρχιτέκτονα για να μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό; Ομοίως, αναφέρετε ότι η ομάδα πρέπει υποχρεωτικά να έχει σύμβουλο Πολεοδόμο, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο. Πρέπει και οι 3 αυτές ειδικότητες να στελεχώνουν την ομάδα ή αρκεί τουλάχιστον μία από αυτές; Επιπροσθέτως, υπάρχει κάποια υποχρέωση στη δήλωση των μελών της ομάδας μέχρι τις 22/02;

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

Ο λογαριασμός σας έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς, μπορείτε να κάνετε log in και στη συνέχεια να κάνετε λήψη των αρχείων του διαγωνισμού.

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 9 : «Διαδικασία Εγγραφής και Παραλαβής των Στοιχείων του Διαγωνισμού» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 9.2 ισχύουν:

«...Για το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος .....εγγράφεται ηλεκτρονικά....έως και την 22/02/2019, ώρα 14.00, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας.... προκειμένου να ενημερώνεται από την Διοργανώτρια Αρχή και λαμβάνει αποδεικτικό e-mail επιβεβαίωσης εγγραφής και ταυτοχρόνως θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό κατάλογο. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προυπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.»

Συνεπώς αρκεί η εγγραφή ενός εκπροσώπου της ομάδας από τα άτομα που αποτελούν τη βασική της στελέχωση σύμφωνα με την παράγραφο 9.2

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης ισχύουν:

-με την παράγραφο 6.1:

«...Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο...»

 

-με την παράγραφο 6.2:

«Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, ως εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή / και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με την Υ.Α. 26804/ 2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).»

 

-με την παράγραφο 6.3:

«Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, όπως αναλυτικά ναγράφονται στο άρθρο 15 της παρούσας προκήρυξης, υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο...»


Σύμφωνα με το άρθρο 10: «Προθεσμία και Τόπος Υποβολής των Προτάσεων» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και  την παράγραφο 10.1 ισχύει:

«Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 10/ 06/ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00...»

και σύμφωνα με το άρθρο 15: «Παράδοση Πρότασης» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και  την παράγραφο 15.2 ισχύουν:

 «Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα σχέδια και τα τεύχη, ένα φάκελο κλειστό αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με την πρόταση ενδεικτικό κωδικό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και υπογεγραμμένος πίνακας ποσοστών συμμετοχής των μελών της ομάδας μελέτης στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέλος της ομάδας ότι αποδέχεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας...»

 

Συνεπώς τα άτομα που αποτελούν τη βασική στελέχωση της ομάδας, όπως αναγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους 6.1 και 6.2 και 15.2 θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την κατά νόμο οριζόμενη άδεια ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας. Η συμμετοχή του Αρχιτέκτονα Μηχανικού όπως προκύπτει απο την παρ. 6.2 είναι υποχρεωτική. Τα μέλη της ομάδας θα δηλωθούν με την υποβολή της πρότασης όπως ορίζεται στις παραγράφους 10.1, 6.3 και 15.2.


Σύμφωνα με την με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 6.1 ισχύει:

«...Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο...»

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 : «Διαδικασία Εγγραφής και Παραλαβής των Στοιχείων του Διαγωνισμού» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 9.2:

«...Για το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος ....

εγγράφεται ηλεκτρονικά... έως και την 22/ 02/ 2019, ώρα 14.00, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας ...»

Περιοχές Μελέτης
Στην Κλίμακα Αστικού Σχεδιασμού-Αρχιτεκτονικής, η κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις περιοχές;
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σύμφωνα με το Άρθρο 5 : «Αντικείμενο Διαγωνισμού» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο «Β. Οι κρίσιμες ενότητες εντός του Ιστορικού Κέντρου» ισχύει:
«...Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν τρεις παρεμβάσεις επιλέγοντας από τις αναφερόμενες παρακάτω ενότητες / παράθυρα, οι οποίες συνδυάζουν στοιχεία του αστικού χώρου (πλατείες, δρόμοι, πεζόδρομοι, κενά οικόπεδα, νεκρά κτίρια, στοές κ.α.)....»
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Υπαρχει η προκυρηξη στα αγγλικα;
Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει η προκήρυξη στα αγγλικά.
Συμμετοχή ομάδας στο διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ομάδας εργασίας πρέπει όλα τα μέλη της να εγγραφούν στο διαγωνισμό ή αρκεί η εγγραφή ενός εκπροσώπου;

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 : «Διαδικασία Εγγραφής και Παραλαβής των Στοιχείων του Διαγωνισμού» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 9.2:

«...Για το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος ....

εγγράφεται ηλεκτρονικά... έως και την 22/ 02/ 2019, ώρα 14.00, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας ...»

Σχεδιαστικά Υπόβαθρα
Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως έχει κάποιο ζήτημα το αρχείο rar με τα σχεδιαστικά υπόβαθρα  γιατί είναι το μόνο που μας το βγάζει damaged και δε μπορούμε να ανοίξουμε το περιεχόμενό του.

Ευχαριστούμε
Σας ενημερώνουμε οτι μπορείτε να κάνετε λήψη το υλικό του Διαγωνισμού εκ νέου
Δήλωση ατόμων διαγωνιζόμενης ομάδας
Καλησπέρα,

Σας στέλνω ως εκπρόσωπος της ομάδας μου για τον διαγωνισμό.

Έχω ήδη κάνει εγγραφή και έχω πάρει το απαιτούμενο υλικό.

Θέλω όμως να σας κάνω τρεις ερωτήσεις.

1.Θα πρέπει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μου να κανουν εγγραφή;

2.Κάποια από τα μέλη της ομαδας είναι αρχιτέκτονες, αλλά δεν έχουν ακόμη την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αύτο αποτελεί πρόβλημα;

3.Που μπορούμε να σας στείλουμε την αίτηση συμμετοχής της ομάδας μας (ποιά και πόσα άτομα την αποτελούν, ποιος είναι ο εκπρόσωπος).
Επίσης αυτή η αίτηση πρέπει να σταλεί πριν τις 22/2;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Αλαφουζου Αντωνία,

Αρχιτέκτονας Μηχανικός,

Αρ. Μητρώου 144918

Τηλ. 6909163163


Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 : «Διαδικασία Εγγραφής και Παραλαβής των Στοιχείων του Διαγωνισμού» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 9.2:

«...Για το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος ....

εγγράφεται ηλεκτρονικά... έως και την 22/ 02/ 2019, ώρα 14.00, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας ... προκειμένου να ενημερώνεται από την Διοργανώτρια Αρχή και λαμβάνει αποδεικτικό e-mail επιβεβαίωσης εγγραφής και ταυτοχρόνως θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό κατάλογο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προυπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.»

 

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης

- με την παράγραφο 6.1:

«Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με μία συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες (όπως περιβαλλοντολόγο, αρχιτέκτονα τοπίου, αρχαιολόγο, εικαστικό, οικονομολόγο, ηλεκτρολόγο μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, αλλά και σπουδαστές, αντίστοιχων με τις προαναφερθείσες ειδικότητες Σχολών, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη της ομάδας εργασίας), χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων

- με την παράγραφο 6.3:

«Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, όπως αναλυτικά ναγράφονται στο άρθρο 15 της παρούσας προκήρυξης, υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο...»

3.Σύμφωνα με το άρθρο 10: «Προθεσμία και Τόπος Υποβολής των Προτάσεων» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και  την παράγραφο 10.1 ισχύει:

«Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 10/ 06/ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή.»

4.Σύμφωνα με το άρθρο 15: «Παράδοση Πρότασης» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και  την παράγραφο 15.2 ισχύει:

 «Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα σχέδια και τα τεύχη, ένα φάκελο κλειστό αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με την πρόταση ενδεικτικό κωδικό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και υπογεγραμμένος πίνακας ποσοστών συμμετοχής των μελών της ομάδας μελέτης στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέλος της ομάδας ότι αποδέχεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας...»

 

Συνεπώς αρκεί η εγγραφή ενός εκπροσώπου της ομάδας απο τα άτομα που αποτελούν τη βασική της στελέχωση σύμφωνα με την παράγραφο 9.2. Τα άτομα που αποτελούν τη βασική στελέχωση της ομάδας, όπως αναγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους 6.1 και 6.2 και 15.2 θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την κατά νόμο οριζόμενη άδεια ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας. Τα μέλη της ομάδας θα δηλωθούν με την υποβολή της πρότασης όπως ορίζεται στις παραγράφους 10.1, 6.3 και 15.2.

 

ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ;
Στο άρθρο 6 αναφέρεται πως κάθε ομαδα πρέπει να έχει σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και χωροτάκτη, συγκοινωνιολόγο και γεωπόνο και πως δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε πρόσωπο που κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
Κάθε ομάδα πρέπει να διαθέτει μέλη των εν λόγω ειδικοτήτων (πολεοδομό ή/και χωροτάκτη, συγκοινωνιολόγο, γεωπόνο και αρχιτέκτονα μηχανικό) και να κατέχουν άδεια άσκησεως επαγγέλγματος;
Μπορεί κάποια ειδικότητα να καλύπτεται από φοιτητή ή απόφοιτο αντίστοιχης σχολής ή με την αντίστοιχη ειδίκευση (πχ. τοπογράφος με ειδίκευση στη συγκοινωνιολογία), χωρίς όμως άδεια ασκήσεως επαγγέλγματος;

Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 6.1 ισχύουν:

- με την παράγραφο 6.1:

«...Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες ... χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων..».

- με την παράγραφο 6.2:

 «Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, ως εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή / και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με την Υ.Α. 26804/ 2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).»

 

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 15 : «Παράδοση Πρότασης» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 15.2 ισχύει:

«Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα σχέδια και τα τεύχη, ένα φάκελο κλειστό αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με την πρόταση ενδεικτικό κωδικό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και υπογεγραμμένος πίνακας ποσοστών συμμετοχής των μελών της ομάδας μελέτης στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέλος της ομάδας ότι αποδέχεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.»

 

Συνεπώς οι παραπάνω ειδικότητες που αποτελούν τη βασική στελέχωση της ομάδας θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την κατά νόμο οριζόμενη άδεια ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας και δεν καλύπτονται από φοιτητές. Όσο αφορά τον σύμβουλο, εάν ανήκει στη βασική στελέχωση ισχύουν τα ανωτέρω. Τέλος όσο αφορά στο πλήθος των συμμετοχόντων δεν υπάρχει περιορισμός αρκεί η ομάδα να στελεχώνεται υποχρεωτικά απο σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο, όπως αναγράφεται και στο άρθρο 6 παράγραφο 6.1.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Ο σύμβουλος της ομάδας πρέπει να είναι αναγκαστικά και μέλος αυτής ή μπορεί να υπάρχει κάποια συμβουλευτική συνεργασία, χωρίς να συμμετέχει στο διαγωνισμό;
Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στο πλήθος των μελών της ομάδας;

Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 6.1 ισχύουν:

- με την παράγραφο 6.1:

«...Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες ... χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων..».

- με την παράγραφο 6.2:

 «Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, ως εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή / και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με την Υ.Α. 26804/ 2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).»

 

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 15 : «Παράδοση Πρότασης» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 15.2 ισχύει:

«Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα σχέδια και τα τεύχη, ένα φάκελο κλειστό αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με την πρόταση ενδεικτικό κωδικό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και υπογεγραμμένος πίνακας ποσοστών συμμετοχής των μελών της ομάδας μελέτης στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέλος της ομάδας ότι αποδέχεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.»

 

Συνεπώς οι παραπάνω ειδικότητες που αποτελούν τη βασική στελέχωση της ομάδας θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την κατά νόμο οριζόμενη άδεια ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας και δεν καλύπτονται από φοιτητές. Όσο αφορά τον σύμβουλο, εάν ανήκει στη βασική στελέχωση ισχύουν τα ανωτέρω. Τέλος όσο αφορά στο πλήθος των συμμετοχόντων δεν υπάρχει περιορισμός αρκεί η ομάδα να στελεχώνεται υποχρεωτικά απο σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο, όπως αναγράφεται και στο άρθρο 6 παράγραφο 6.1.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ
Το αρχειο Adobe με τιτλο 'Σχεδιαστικα Υποβαθρα' δεν ανοιγει με το προγραμμα Adobe. Μπορειτε να μου πειτε πως ανοιγει; Η να μου στειλετε ενα αλλο αρχειο;
Ευχαριστω.
Κ.Κοντοζογλου 

Σας ενημερώνουμε ότι το αρχείο «Σχεδιαστικά Υπόβαθρα» είναι σε μορφή rar και χρειάζεται αποσυμπίεση. Παρακαλείστε να κάνετε λήψη το υλικό του Διαγωνισμού εκ νέου.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Μπορούν να συμμετάσχουν σε μία ομάδα και άτομα τα οποία δεν έχουν λάβει ακόμα την άδεια άσκησεως επαγγέλματος απο το ΤΕΕ ?

Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης ισχύουν:

- με την παράγραφο 6.1:

«...Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες ... χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων..».

- με την παράγραφο 6.2:

 «Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, ως εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή / και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με την Υ.Α. 26804/ 2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).»

 

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 15 : «Παράδοση Πρότασης» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 15.2 ισχύει:

«Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα σχέδια και τα τεύχη, ένα φάκελο κλειστό αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με την πρόταση ενδεικτικό κωδικό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και υπογεγραμμένος πίνακας ποσοστών συμμετοχής των μελών της ομάδας μελέτης στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέλος της ομάδας ότι αποδέχεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.»

 

Συνεπώς οι παραπάνω ειδικότητες που αποτελούν τη βασική στελέχωση της ομάδας θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την κατά νόμο οριζόμενη άδεια ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας. Τέλος όσο αφορά στο πλήθος των συμμετοχόντων δεν υπάρχει περιορισμός αρκεί η ομάδα να στελεχώνεται υποχρεωτικά απο σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο, όπως αναγράφεται και στο άρθρο 6 παράγραφο 6.1.

 

Δικαίωμα συμμετοχής.

Καλησπέρα σας,

Είμαι τελειόφοιτη της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ενδιαφέρομαι να λάβω μέρος στο σχετικό διαγωνισμό για την ανάπλαση στο κέντρο της Αθήνας και διαβάζοντας την προκήρυξη, έχω μια απορία. συγκεκριμένα στην παράγραφο 6.2. 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν ως τελειόφοιτη της παραπάνω σχολής μπορώ να λάβω μέρος.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση,

Σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της Προκήρυξης και την Παράγραφο 6.1 ισχύει:

«Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με μία συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες (όπως περιβαλλοντολόγο, αρχιτέκτονα τοπίου, αρχαιολόγο, εικαστικό, οικονομολόγο, ηλεκτρολόγο μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, αλλά και σπουδαστές, αντίστοιχων με τις προαναφερθείσες ειδικότητες Σχολών, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη της ομάδας εργασίας), χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων

Β) Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο και την παράγραφο 6.2 ισχύει:

«Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, ως εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.».

Επομένως η συμμετοχή σας ως εκπρόσωπος ομάδας στον διαγωνισμό είναι δυνατή μόνο εάν κατέχετε την Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Είναι όμως δυνατή η συμμετοχή σας ως μέλος ομάδας σύμφωνα με την παρ. 6.1 του άρθρου 6 της Προκήρυξης, αρκεί να έχουν τηρηθεί οι ανωτέρω προϋποθέσεις της υποχρεωτικής στελέχωσης της ομάδας.

Σύνθεση ομάδας εργασίας.

Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας εργασίας, εν όψη της έλευσης της προθεσμίας υποβολής των ομάδων, ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει δυνατότητα μεταβολής της ομάδας μετά την εγγραφή και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρότασης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις - απαιτήσεις συμμετοχής, και συγκεκριμένα:

- μεταβολή που σχετίζεται με την προσθήκη ατόμων (ετέρων ειδικοτήτων) εάν τελικά κριθεί απαραίτητη η συμβολή τους, και κατά δεύτερον 

- αν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης ατόμων ίδιων ειδικοτήτων, π.χ. εάν μέλος της ομάδας τελικώς δεν δύναται για ατομικούς λόγους να συμμετέχει.

Παρακαλώ για την κατά το δυνατόν άμεση απάντησή σας,

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 : «Διαδικασία Εγγραφής και Παραλαβής των Στοιχείων του Διαγωνισμού» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 9.2:

«...Για το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος ....

εγγράφεται ηλεκτρονικά... έως και την 22/ 02/ 2019, ώρα 14.00, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας ...

προκειμένου να ενημερώνεται από την Διοργανώτρια Αρχή και λαμβάνει αποδεικτικό e-mail επιβεβαίωσης εγγραφής και ταυτοχρόνως θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό κατάλογο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προυπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.»

 

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης

- με την παράγραφο 6.1:

«Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με μία συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες (όπως περιβαλλοντολόγο, αρχιτέκτονα τοπίου, αρχαιολόγο, εικαστικό, οικονομολόγο, ηλεκτρολόγο μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, αλλά και σπουδαστές, αντίστοιχων με τις προαναφερθείσες ειδικότητες Σχολών, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη της ομάδας εργασίας), χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων

3.Σύμφωνα με το άρθρο 10: «Προθεσμία και Τόπος Υποβολής των Προτάσεων» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και  την παράγραφο 10.1 ισχύει:

«Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 10/ 06/ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή.»

4.Σύμφωνα με το άρθρο 15: «Παράδοση Πρότασης» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και  την παράγραφο 15.2 ισχύει:

 «Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα σχέδια και τα τεύχη, ένα φάκελο κλειστό αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με την πρόταση ενδεικτικό κωδικό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και υπογεγραμμένος πίνακας ποσοστών συμμετοχής των μελών της ομάδας μελέτης στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέλος της ομάδας ότι αποδέχεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας...»

 

Συνεπώς αρκεί η εγγραφή ενός εκπροσώπου της ομάδας απο τα άτομα που αποτελούν τη βασική της στελέχωση σύμφωνα με την παράγραφο 9.2. Η στελέχωση της ομάδας θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο και οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες σύμφωνα με την παράγραφο 6.1. Τα μέλη της ομάδας θα δηλωθούν με την υποβολή της πρότασης όπως ορίζεται στις παραγράφους 10.1, 6.3 και 15.2.

ΣΧΕΔΙΑ
Στο υλικο του διαγωνισμου δεν υπαρχουν σχεδια με αρχεια dwg Autocad. Μηπως ειναι μεσα στο αρχειο που ονομαζεται "Σχεδιαστικα Υποβαθρα" και το οποιο δεν ανοιγει; 

Σας ενημερώνουμε ότι το αρχείο «Σχεδιαστικά Υπόβαθρα» είναι σε μορφή rar και χρειάζεται αποσυμπίεση. Παρακαλείστε να κάνετε λήψη το υλικό του Διαγωνισμού εκ νέου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Καλησπέρα, για την συμμετοχή στο διαγωνισμό αρκεί η εγγραφή του εκπροσώπου της ομάδας;Δεν χρειάζεται να δηλωθούν κάπου τα μέλη της ομαδας;

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 9 : «Διαδικασία Εγγραφής και Παραλαβής των Στοιχείων του Διαγωνισμού» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 9.2:

«...Για το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος ....

εγγράφεται ηλεκτρονικά... έως και την 22/ 02/ 2019, ώρα 14.00, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας ...»

Επίσης στο στάδιο παράδοσης της πρότασης σύμφωνα με το Άρθρο 15 : «Παράδοση Πρότασης» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 15.2 ισχύει:

«Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα σχέδια και τα τεύχη, ένα φάκελο κλειστό αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με την πρόταση ενδεικτικό κωδικό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και υπογεγραμμένος πίνακας ποσοστών συμμετοχής των μελών της ομάδας μελέτης στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέλος της ομάδας ότι αποδέχεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.»

Εγγραφή στο διαγωνισμό
Καλησπέρα σας
Θα ήθελα να ρωτήσω αν η επιβεβαίωση της εγγραφής μας στο διαγωνισμό αποδεικνύεται μόνο με το mail της επιβεβαίωσης ενεργοποίησης του λογαριασμού του εκπρόσωπου της ομάδας ή θα έπρεπε να έχουμε κάνει και κάποια παραπάνω ενέργεια?
Τα υπόλοιπα μέλη θα φανούν μόνο στον τελικό φάκελο παράδοσης?
Ευχαριστώ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 9 : «Διαδικασία Εγγραφής και Παραλαβής των Στοιχείων του Διαγωνισμού» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 9.2:

«Για το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων εγγράφεται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα .... με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση),προκειμένου να ενημερώνεται από την Διοργανώτρια Αρχή και λαμβάνει αποδεικτικό e-mail επιβεβαίωσης εγγραφής και ταυτοχρόνως θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό κατάλογο. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προυπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.»

Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 15 : «Παράδοση Πρότασης» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 15.2 ισχύει:

«Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα σχέδια και τα τεύχη, ένα φάκελο κλειστό αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με την πρόταση ενδεικτικό κωδικό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και υπογεγραμμένος πίνακας ποσοστών συμμετοχής των μελών της ομάδας μελέτης στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέλος της ομάδας ότι αποδέχεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.»

Πτυχία Συμβούλων
Καλησπέρα,
όσον αφορά στο σύμβουλο Χωροτάκτη-Πολεοδόμο και Συγκοινωνιολόγο θα πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν τα συγκεκριμένα πανεπιστημιακά πτυχία ή θα μπορούσαν να είναι Αρχιτέκτονες με Μελετητικό πτυχίο για :
1.Χωροταξιακές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2.Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες και
3.Μελέτες Συγκοινονιακών Έργων και Κυκλοφοριακές?

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την

- Παράγραφο 6.1:

«...Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο...»

 

- Παράγραφο 6.2:

«Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, ως εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή / και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με την Υ.Α. 26804/ 2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).»

Εκπρόσωπος Ομάδας Αρχιτέκτων Μηχανικός - Μέλος ΤΕΕ
Καλησπέρα σας, 

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν η ομάδα μας μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος αρχιτέκτων μηχανικός θα λάβει την άδεια άσκησης επαγγέλματος μέχρι τον Ιούνιο, αλλά σίγουρα πριν την τελική παράδοση της πρότασης.

Να σημειωθεί ότι τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας είναι ήδη Μέλος ΤΕΕ με άδεια άσκησης ως συγκοινωνιολόγος μηχανικός.

Σας ευχαριστούμε.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 6.2 ισχύει:

 

«Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, ως εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή / και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με την Υ.Α. 26804/ 2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).»

Μπορεί ένας διαγωνιζόμενος να είναι σύμβουλος σε κάποια άλλη ομάδα;
Δηλαδή αν μπορεί κανείς ενώ καταθέτει δική του πρόταση να αποτελεί σύμβουλο σε πρόταση κάποιου άλλου διαγωνιζόμενου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 6.1 ισχύει:

«Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με μία συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη στελέχωσή της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά σύμβουλο Πολεοδόμο ή/και Χωροτάκτη, Συγκοινωνιολόγο και Γεωπόνο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες (όπως περιβαλλοντολόγο, αρχιτέκτονα τοπίου, αρχαιολόγο, εικαστικό, οικονομολόγο, ηλεκτρολόγο μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, αλλά και σπουδαστές, αντίστοιχων με τις προαναφερθείσες ειδικότητες Σχολών, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη της ομάδας εργασίας), χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.»

Συγκοινωνιολόγος
Απ'όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος συγκοινωνιολόγου. Είναι μία κατεύθυνση στη σχολή Πολ. Μηχανικών, η οποία δεν αναγράφεται καν στο πτυχίο. Απ'όσο γνωρίζω επίσης δεν υπάρχει καν μεταπτυχιακό συγκοινωνιολογίας, παρά μόνο διδακτορικό. Αφού η εγγραφή στα μητρώα μελετητών δεν είναι υποχρεωτική, πως αποδεικνύεται η ειδικότητα του συγκοινωνιολόγου;;;

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 6.1, ο σύμβουλος συγκοινωνιολόγος ορίζεται ως διπλωματούχος Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου (τεκμηριωμένη μέσω βιογραφικού σημειώματος με αντίστοιχη εμπειρία ή μέλος ΣΕΣ) είτε διπλωματούχος Μηχανικός με τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Συγκοινωνιολογία.

σύμβουλος Πολεοδόμος
Πώς ακριβώς ορίζεται ο σύμβουλος Πολεοδόμος? Ως Αρχιτέκτων-Μηχανικός με μεταπτυχιακό στην πολεοδομία ή στον αστικό σχεδιασμό ή πρέπει να είναι κάτοχος πενταετούς διπλώματος αποκλειστικά στην Πολεοδομία-Χωροταξία?

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6 : «Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» της εγκεκριμένης Προκήρυξης και την Παράγραφο 6.1, ο σύμβουλος Πολεοδόμος ορίζεται ως διπλωματούχος Πολεοδόμος – Χωροτάκτης είτε διπλωματούχος μηχανικός με τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολεοδομία-Χωροταξία ή στον Αστικό Σχεδιασμό.

Αποκάλυψη Ιλισσού

Η αποκάλυψη - ανάδυση του Ιλισσού αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία του αθηναϊκού κέντρου, συμπεριλαμβανόμενης της κυκλοφορίας. Κατά πόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη το σχέδιο αποκάλυψης του Ιλισσού στη σύνταξη στρατηγικών προτάσεων; Υπάρχει διαθέσιμο masterplan το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί στις προτάσεις;

 Η αποκάλυψη της κοίτης του Ιλισού αποτελεί ένα εβληματικό έργο που φέρνει την Αθήνα στο διεθνές προσκήνιο. Έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας (Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.,ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΝ, ΥΠΠΟΑ, Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αθηναίων, ΕΜΣΤ, Αττικό Μετρό Α.Ε.) που μελετά και επεξεργάζεται τα δεδομένα του έργου,  εξετάζοντας την αποκάλυψη της κοίτης, από την περιοχή της Αγίας Φωτεινής έως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Φίξ καθώς και της παράκαμψης της γραμμής του τραμ στο συγκεκριμένο τμήμα.

Το σχέδιο γενικής διάταξης είναι υπό μελέτη και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την παρούσα στιγμή.

Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση της παραπάνω πρότασης στην μελέτη των διαγωνιζομένων για την Ανάπλαση του Κέντρου της Αθήνας έγκειται στην κρίση του μελετητή.

Πεζοδρόμηση Πανεπιστημίου - Rethink Athens

Σε ποιο βαθμό πρέπει να ληφθεί υπόψιν το παλαιότερο σχέδιο πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου στα πλαίσια του Rethink Athens;

Έγκειται στην κρίση του μελετητή.
Επέμβαση σε υφιστάμενα κτίρια / χρήσεις γης.
Καλησπέρα,

Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με τη δυνατότητα και το βαθμό επέμβασης στα ήδη υφιστάμενα κτίρια στις περιοχές-παράθυρα, τόσο σε αυτά που ανήκουν στη δημόσια περιουσία, όσο και αυτά ιδιωτικού χαρακτήρα. Θα μπορούσε να προταθεί, για παράδειγμα, ακόμα και η κατεδάφιση ή πιο ελεφριάς μορφής επέμβαση σε κάποια από αυτά, ανεξαρτήτως ιδιοκησίας;

Επιπλέον, σχετικά με τις χρήσεις γης, στην προκύρηξη αναφέρεται ρητά ότι η μόνη αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει στις χρήσεις του ΓΠΣ είναι σε "Αστικό Πράσινο - Ελεύθερους Χώρους", κατόπιν τεκμηρίωσης, όμως στο ΣΟΑΠ προτείνεται για ειδικούς λόγους η τροποποίηση γενικών και ειδικών χρήσεων γης σε επίπεδο Ο.Τ., κτιρίων ή και ορόφων. Τι από τα δύο ισχύει; Υπάρχει κάποια διαφορά που δεν κατανοώ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Όσον αφορά την διαχείριση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος ιδιωτικού χαρακτήρα λαμβάνουμε υπόψη την ιδιοκτησία και ο βαθμός παρέμβασης σε αυτή γίνεται κατόπιν τεκμηριωμένης πρότασης του μελετητή και μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Αντικείμενο του Διαγωνισμού» της Εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού ισχύει:

«...Οι διαγωνιζόμενοι, στις προτάσεις τους, οφείλουν να τηρήσουν τις θεσμοθετημένες χρήσεις με μόνη εξαίρεση, όπως αναφέρεται παραπάνω και μόνο εάν κρίνουν σκόπιμο, την αλλαγή αυτών σε Αστικό Πράσινο – Ελεύθερους Χώρους, στα αστικά κενά (δηλαδή τη διαμόρφωση σε αστικό πράσινο κενών οικοπέδων)...»

Οποιαδήποτε πρόταση αλλαγής στις θεσμοθετημένες χρήσεις απαιτεί τεκμηρίωση.

Χρήση κτιρίου πρώην ΙΚΑ

 

Στην ενότητα 2 ‘Πειραιώς-Κουμουνδούρου-Ψυρρή΄ αναφέρεται ότι η προτεινόμενη χρήση του κτιρίου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) είναι Υπηρεσίες Διοίκησης. Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη χρήση του παραπάνω κτιρίου ως Υπηρεσίες Διοίκησης είναι δεσμευτική;

Στο Τέυχος Δεδομένων του Διαγωνισμού στην ανάλυση της ενότητας 2. Πειραιώς – Κουμουνδούρου – Ψυρρή αναφέρεται:

«Στον σχεδιασμό να ληφθεί υπόψη ότι, αφενός δεν ζητείται ο ανασχεδιασμός της πλατείας Κουμουνδούρου και αφετέρου η προβλεπόμενη χρήση του κτιρίου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) είναι υπηρεσίες διοίκησης.».

Η παραπάνω χρήση προκύπτει απο το πιλοτικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φορέων: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης».  Ως εκ τούτου, ανωτέρω χρήση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη απο τον μελετητή.

Πρόταση αναμόρφωσης Βαρβακείου Αγοράς και ανάπλασης πλατείας Βαρβακείου

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα μελέτη για την αναμόρφωση της Βαρβακείου Αγοράς και την ανάπλαση της πλατείας Βαρβακείου που έχει πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Αθηνών με τη συμβολή της εταιρείας συμβούλων AMBIO A.E. Σε ποιο βαθμό πρέπει η παραπάνω πρόταση να ληφθεί υπόψιν;

Έγκειται στην κρίση του μελετητή να λάβει υπόψη την πρόταση αναμόρφωσης Βαρβακείου Αγοράς και ανάπλαση Πλατείας Βαρβακείου.

EΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.   Στο αρχείο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ» στη σελίδα 23 στα άρθρα 12.1 και 12.2 αναφέρεται ότι:

12.1

«...στα περιεχόμενα του τεύχος επεξηγηματικής έκθεσης το κείμενο της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις (20) σελίδες, θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται συμπληρωματικό παράρτημα με σμικρύνσεις σε DIN A3 των παραδιδόμενων πινακίδων…»

12.2

«…τεύχος περιλυπτικής έκθεσης DIN A4 έως τρεις (3) σελίδες…»

Δηλαδή ζητείται γενική περίληψη (3) τριών σελίδων Α4 της περιληπτικής έκθεσης (20) είκοσι σελίδων;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 «Στοιχεία που θα Υποβληθούν απο τους Διαγωνιζόμενους» της Εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού και την παράγραφο 12.2 ζητείται: «Τεύχος περιληπτικής έκθεσης DIN Α4, έως τρείς (3) σελίδες».

Δηλαδή περίληψη της επεξηγηματικής έκθεσης που περιγράφεται στην παράγραφο 12.1.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Στο αρχείο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ» στη σελίδα 7 αναφέρεται ότι:

3.3. «Κατά την διαδικασία του Διαγωνισμού (Διαγωνισμός Ιδεών) η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τρεις (3) μελέτες προς βράβευση, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρούσας προκήρυξης. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα για εξαγορά τριών (3) αξιόλογων μελετών, επιπλέον των βραβεύσεων.  

Δηλαδή οι (3) τρεις μελέτες που θα επιλεγούν, θα είναι το σύνολο περιεχομένου (3) τριών ολοκληρωμένων υποβολών / προτάσεων διαγωνιζομένων που να συμπεριλαμβάνουν όλες τις περιοχές / παράθυρα υπό μελέτη, ή, οι (3) τρεις μελέτες θα είναι (3) τρεις ανεξάρτητες υποβολές / προτάσεις των διαφόρων περιοχών / παραθύρων υπό μελέτη οι οποίες θα μπορούν η κάθε μία ξεχωριστά να ανήκουν σε διαφορετικούς μελετητές;

Οι τρείς (3) επιλεγόμενες μελέτες προς βράβευση αφορούν σε τρεις πλήρεις ανεξάρτητες υποβληθείσες μελέτες, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 12 «Στοιχεία που θα Υποβληθούν απο τους Διαγωνιζόμενους» της Εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο και συγκεκριμένα την παράγραφο 12.3 «Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει τα σχέδια της συνολικής πρότασης ......

3. Σε κάθε μία από τις τρεις επιλεγμένες Παρεμβάσεις / Παράθυρα στο Κέντρο: Κλίμακα σχεδιασμού: 1:1.000 .......»

 καθώς επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 «Αντικείμενο του Διαγωνισμού» της Εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού ισχύει: «......Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν τρεις παρεμβάσεις επιλέγοντας απο τις αναφερόμενες παρακάτω ενότητες / παράθυρα, οι οποίες συνδυάζουν στοιχεία του αστικού χώρου....»

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1:2000

1. Στο αρχείο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ» στη σελίδα 23 αναφέρεται ότι:

«Αναλυτικά θα υποβληθούν»:

1. Σχέδιο Γενικής Διάταξης: Τύποι παρεμβάσεων: Ιεραρχήσεις και ζώνες χρήσεων, δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες, αστικό πράσινο, πράσινες διαδρομές, βιώσιμη κινητικότητα, ποδηλατοδρόμοι, νέες χαράξεις Τραμ, στάσεις λεωφορείων κ.α. Κλίμακα Σχεδιασμού 1:2000

 

Στο ως άνω Σχέδιο Γενικής Διάταξης κλίμακας 1:2000 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η γενικότερη περιοχή μελέτης όλου του «Τριγώνου» ή μόνο για τις (3) τρεις συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα επιλεγούν από τους διαγωνιζομένους για περαιτέρω ανάλυση και προτάσεις;

Τα ζητούμενα της Πολεοδομικής Κλίμακας Σχεδιασμού και συγκεκριμένα το

1.Σχέδιο Γενικής Διάταξης  και

2.Διάγραμμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

 όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 «Αντικείμενο του Διαγωνισμού» και το άρθρο 12 «Στοιχεία που θα Υποβληθούν απο τους Διαγωνιζόμενους» της Εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Τριγώνου και όχι μεμονωμένα στις τρεις ενότητες επεμβάσεων. Το εύρος της περιοχής έγκειται στην κρίση του μελετητή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1:5000

1. Στο αρχείο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ» στη σελίδα 12 αναφέρεται ότι:

«Αναλυτικά θα υποβληθούν»:

2. Διάγραμμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων: Διάγραμμα απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (ροές κίνησης πεζών, ποδηλάτων, αυτοκινήτων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς) για την διασύνδεση του κέντρου με την ευρύτερη περιοχή και την άνετη κίνηση μεταξύ των χωρικών τμημάτων που το απαρτίζουν. Κλίμακα Σχεδιασμού 1:5000

Στο ως άνω Διάγραμμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων κλίμακας 1:5000 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η γενικότερη περιοχή μελέτης όλου του «Τριγώνου» ή μόνο για τις (3) τρεις συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα επιλεγούν από τους διαγωνιζομένους για περαιτέρω ανάλυση και προτάσεις;

Τα ζητούμενα της Πολεοδομικής Κλίμακας Σχεδιασμού και συγκεκριμένα το

1.Σχέδιο Γενικής Διάταξης  και

2.Διάγραμμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

 όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 «Αντικείμενο του Διαγωνισμού» και το άρθρο 12 «Στοιχεία που θα Υποβληθούν απο τους Διαγωνιζόμενους» της Εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Τριγώνου και όχι μεμονωμένα στις τρεις ενότητες επεμβάσεων. Το εύρος της περιοχής έγκειται στην κρίση του μελετητή.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / ΠΑΡΑΘΥΡΟ 01

1.    Περιοχή / Παράθυρο 01:

Μπορούμε να παρέμβουμε εντός της Tεχνόπολης (κτίρια ή/και στους περιβάλλοντες χώρους); 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Αντικείμενο του Διαγωνισμού» της Εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού ισχύει:

«....1.Κεραμεικός-Τεχνόπολη-Ιερά Οδός

Στόχος της παρέμβασης είναι: η ανασύνθεση και συμπλήρωση των τμημάτων του αστικού χώρου που έμειναν ημιτελή από την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ (ΕΑΧΑ). Η συγκεκριμένη ενότητα, όπως απεικονίζεται στον σχετικό χάρτη, περιλαμβάνει τμήμα της οδού Πειραιώς, τον κόμβο της Ιεράς Οδού, το Αμαξοστάστιο του Κεραμεικού, τις εισόδους της Τεχνόπολης καθώς και τη γέφυρα του Θησείου ΗΣΑΠ......»

Επομένως δεν ζητείται επέμβαση εντός του συγκροτήματος της Τεχνόπολης, αλλά εώς τις εισόδους της.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / ΠΑΡΑΘΥΡΟ 01

     Περιοχή / Παράθυρο 01:

Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στην πεζογέφυρα ΗΣΑΠ;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Αντικείμενο του Διαγωνισμού» της Εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού ισχύει:

«....1.Κεραμεικός-Τεχνόπολη-Ιερά Οδός

Στόχος της παρέμβασης είναι: η ανασύνθεση και συμπλήρωση των τμημάτων του αστικού χώρου που έμειναν ημιτελή από την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ (ΕΑΧΑ). Η συγκεκριμένη ενότητα, όπως απεικονίζεται στον σχετικό χάρτη, περιλαμβάνει τμήμα της οδού Πειραιώς, τον κόμβο της Ιεράς Οδού, το Αμαξοστάστιο του Κεραμεικού, τις εισόδους της Τεχνόπολης καθώς και τη γέφυρα του Θησείου ΗΣΑΠ.....»

Επομένως η επέμβαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την γέφυρα του ΗΣΑΠ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΘΥΡΑ 02 - 04 - 06 - 07 - 08

     Περιοχές / Παράθυρα 02 - 04 - 06 - 07 - 08:

Σε περίπτωση που υπάρξει πρόταση για παρέμβαση σε κάποιο από τα οικόπεδα των ως άνω περιοχών / παραθύρων θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν τους πολεοδομικούς ή/και αρχιτεκτονικούς περιορισμούς ή/και όρους δόμησης των τοπικών σχεδίων στις συγκεκριμένες περιοχές, ή αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερη φάση, μιας και πρόκειται περί «Διαγωνισμού Ιδεών»;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Αντικείμενο του Διαγωνισμού» της Εγκεκριμένης Προκήρυξης του Διαγωνισμού ισχύει:

«...Οι διαγωνιζόμενοι, στις προτάσεις τους, οφείλουν να τηρήσουν τις θεσμοθετημένες χρήσεις με μόνη εξαίρεση, όπως αναφέρεται παραπάνω και μόνο εάν κρίνουν σκόπιμο, την αλλαγή αυτών σε Αστικό Πράσινο – Ελεύθερους Χώρους, στα αστικά κενά (δηλαδή τη διαμόρφωση σε αστικό πράσινο κενών οικοπέδων)...».

Πέρα των παραπάνω λαμβάνεται υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΘΥΡΑ 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

Υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός θα που πρέπει να ληφθεί υπόψιν για τις παρεμβάσεις / προτάσεις που αφορούν όλες τις ως άνω περιοχές / παράθυρα;

Πρόκειται για Διαγωνισμό Ιδεών και δεν υφίσταται προϋπολογισμός έργου.